velikost písma: A +/ A/ A -

Co dělat, když zaměstnavatel neplatí?

Autor: Kateřina Sixtová | komentářů: 0

V současné době se nezřídka vyskytují situace, kdy zaměstnavatel svému zaměstnanci nevyplácí mzdu včas, v plné výši, popřípadě neplatí vůbec. Jak v takovém případě postupovat?

Jestliže jste v pracovním poměru, náleží vám za odvedenou práci mzda nebo plat, bez ohledu na to, jak si ekonomicky a finančně zrovna vede váš zaměstnavatel. Zákoník práce říká, že zaměstnavatel nesmí přenášet riziko z výkonu závislé práce na zaměstnance. Dojde-li k tomu, že mzda není řádně a včas vyplacena, pak na vás nemůže nikdo spravedlivě žádat, abyste pro něj vykonávali práci, za niž vám neplatí. Zákoník práce umožňuje v takovém případě rozvázat pracovní poměr, a to i jeho okamžitým zrušením.

Kdy můžete zrušit pracovní poměr s okamžitou platností
Svůj pracovní poměr můžete okamžitě zrušit, jestliže vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo jejich náhradu anebo jakoukoli jejich část ani do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti (výplatním termínu). Takto okamžitě můžete pracovní poměr zrušit pouze do 2 měsíců ode dne, kdy jste se o důvodu k okamžitému zrušení dozvěděli. Jestliže zaměstnavatel nevyplácí řádně mzdu po delší dobu, běží od každého prodlení s výplatou vždy nová dvouměsíční lhůta. Zaměstnanec nepotřebuje k ukončení pracovního poměru formou jeho (jednostranného) okamžitého zrušení souhlas zaměstnavatele, jako je tomu v případě uzavření dohody o rozvázání pracovního poměru, ani nemusí čekat na uplynutí výpovědní doby, jako je tomu při rozvázání pracovního poměru výpovědí.

Tip Žijemenaplno.cz: Okamžité zrušení pracovního poměru musí zaměstnanec provést písemně, musí v něm skutkově vymezit jeho důvod tak, aby jej nebylo možno zaměnit s jiným (např. uvést: Protože jsem nedostal řádně vyplacenu mzdu za měsíce leden a únor 2010, okamžitě ruším pracovní poměr sjednaný mezi mnou jako zaměstnancem a vaší společností Skrblík, s.r.o. jako zaměstnavatelem), a musí je ve stanovené době prokazatelně doručit (nejen odeslat) zaměstnavateli, jinak je neplatné; uvedený důvod okamžitého zrušení pracovního poměru nesmí být dodatečně měněn.

Vstup do diskuze zde.

Při okamžitém zrušení pracovního poměru máte nárok na odstupné
Pracovní poměr končí okamžikem doručení dopisu obsahujícího okamžité zrušení pracovního poměru zaměstnavateli. Pracovní poměr je tedy ukončen, jakmile příslušnou písemnost doručíte zaměstnavateli (nadřízenému, do podatelny, personálnímu útvaru a podobně). Na vaši žádost je zaměstnavatel povinen doručení písemnosti písemně potvrdit. Pokud dopis doručíte poštou, končí váš pracovní poměr dnem, kdy byla písemnost zaměstnavateli doručena. Pokud okamžitě zrušíte pracovní poměr proto, že vám zaměstnavatel nevyplatil mzdu, plat nebo náhradu mzdy nebo platu anebo jakoukoli jejich část do 15 dnů po uplynutí termínu splatnosti, máte právo na odstupné, a to ve výši nejméně trojnásobku průměrného měsíčního výdělku.

Přečtěte si také: Za jakých podmínek můžete dostat výpověď

V insolvenci vyplatí mzdu místo zaměstnavatele úřad práce
Jiná je situaci, když se váš zaměstnavatel dostal do tzv. insolvence. Ochrana zaměstnanců je v tomto případě zakotvena v zákoně č. 118/2000 Sb., o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti a její podstatou je přiznání mzdových nároků úřadem práce zaměstnanci, které mu nebyly vyplaceny zaměstnavatelem, který je v platební neschopnosti.

Rozhodným obdobím je zpravidla kalendářní měsíc, ve kterém byl podán k soudu buď zaměstnancem, nebo kterýmkoliv jiným věřitelem zaměstnavatele (což bývá častější) insolvenční návrh, jakož i 3 kalendářní měsíce předcházející tomuto měsíci a 3 kalendářní měsíce následující po tomto měsíci.

Přečtěte si také: Dotaz ohledně zaměstnání zodpoví ministerstvo

Pozor na zákonné lhůty při uplatnění mzdových nároků
Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit u kteréhokoliv úřadu práce na předtištěném formuláři nejpozději do 5 měsíců a 15 kalendářních dnů následujících po dni, kdy úřad práce zveřejnil na své úřední desce informace soudu o zaměstnavateli, na jehož majetek byl podán insolvenční návrh. Na dodržení lhůty je však třeba si dát pozor, protože nárok na toto náhradní uspokojení mzdových nároků ze strany úřadu práce zaniká, není-li uplatněn v zákonných lhůtách (zaměstnanec po uplynutí lhůty má zachováno právo podat mzdovou žalobu na svého zaměstnavatele k příslušnému soudu).

Přečtěte si také: Mobbing - šikana na pracovišti

Zaměstnanec je povinen prokázat délku zaměstnání i výši platu
Při uplatnění mzdových nároků je zaměstnanec povinen prokázat dobu trvání pracovního poměru nebo dohody o pracovní činnost,i a to bez ohledu, žádá-li o výplatu úřad práce nebo podává-li žalobu proti svému zaměstnavateli k soudu. Mzdové nároky může zaměstnanec uplatnit nejvýše v rozsahu odpovídajícím splatným mzdovým nárokům za 3 kalendářní měsíce rozhodného období. Zaměstnanec si může sám vybrat, za které měsíce uplatní mzdové nároky (vhodné je určit měsíc, za nějž došlo nebo mělo dojít k výplatě odstupného). Bližší informace podají příslušné úřady práce, při výplatách jsou však úřady práce omezeny horní hranicí, která je v čase proměnlivá. Pokud by bylo zjištěno, že zaměstnanec předložil úřadu práce nesprávné údaje o výši své mzdy, bude po něm požadováno vrácení vyplacené částky, a to včetně úroků z prodlení.

Kam dál?
Jak postupovat při ztrátě zaměstnání?
Rozvázání pracovního poměru z důvodu zdravotní způsobilosti
Právní pomoc zdarma
Ergoterapie udržuje kvalitu života
Při ztrátě práce jděte nejdřív do banky vyřešit dluhy

V naší anketě odpověděli dvě třetiny z vás, že jim zaměstnavatel nezaplatil za řádně odvedenou práci. Jak jste v takové situaci postupovali? Poraďte ostatním ve fóru nebo přímo pod článkem.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.