velikost písma: A +/ A/ A -

Nenechte se vyhodit z bytu

Autor: Michaela Poštulková | komentářů: 0

Pronajímáte si byt na dobu neurčitou, nájem i poplatky hradíte řádně a včas? Smluvní podmínky neporušujete, přesto cítíte ze strany pronajímatele tlak na vaši osobu? Nenechte se šikanovat ani zastrašovat, zákon mluví jasně.Dohodu o výpovědi nepodepisujte, zákon je na vaší straně
V době, kdy jste se do bytu stěhovali, uzavřel s vámi majitel (či pronajímatel, jste-li pouze nájemce) nejspíše nejprve smlouvu na dobu určitou. Ta se po čase změnila na smlouvu na dobu neurčitou, jejíž vypovězení není jednoduché. Pokud se písemně nedohodnete na ukončení smlouvy o nájmu (nikdy tak nečiňte pod nátlakem a nenechte si namluvit, že to „pro vás bude nakonec lepší“), můžete dostat jen jednostrannou výpověď. Ta se musí striktně řídit zákonem.

Kdy vám může dát pronajímatel jednostrannou výpověď?
1. Pokud jste vy a vaše návštěvy příliš hluční a „porušujete mravy v domě“. Výpovědi musí předcházet písemná výstraha.
2. Pokud váš dluh na nájemném dosáhl už trojnásobku nájemného.
3. Máte-li dva či více bytů, které užíváte paralelně (letní byty a sídla se nepočítají).
4. Zdržujete-li se v bytě jen zběžně, či takřka vůbec a nemáte k tomu vážné důvody (byt chátrá a dá se považovat za opuštěný).
5. Užíváte-li např. byt pro invalidy, aniž jste zdravotně postižený.

Jednostrannou výpověď můžete obdržet i v případě, že pronajímatel potřebuje byt pro sebe, pro manželku, vnuky, zetě či snachu – pak ale musí výpověď obsahovat i přivolení soudu a pronajímatel vám musí zajistit odpovídající náhradní bydlení, které by mělo být rovnocenné s bydlením dosavadním.

Jaké nesnáze jsou spojeny s náhradním bydlením, a že nakonec můžete platit vysoké nájemné v lokalitě, která vám nevyhovuje, si přečtěte ve studii na http://obcanske.juristic.cz.

V písemné výpovědi (a jiná forma není platná) nesmí být výpovědní lhůta kratší než 3 měsíce. Tato doba začíná „běžet“ až prvním dnem v měsíci, který následuje po měsíci, v němž jste výpověď obdrželi (tedy: pronajímatel vám dá výpověď 4. července, vystěhovat se musíte do 31.října)

Braňte se paragrafy – víme jak!

Modelový příklad č.1
Dům s několika bytovými jednotkami, byl prodán, změnila se tedy osoba pronajímatele. Ten své podnikatelské záměry vidí jinak – požaduje vyšší nájemné, novou úpravu vztahů, zvyšuje poplatky.

Jaký paragraf mluví pro vás
§ 680
(3) Dojde-li ke změně vlastnictví nemovité věci, může z tohoto důvodu vypovědět nájemní smlouvu pouze nájemce, a to i tehdy, byla-li smlouva uzavřena na dobu určitou; výpověď však musí podat v nejbližším výpovědním období, pokud je zákonem nebo dohodou stanoveno. Při změně vlastnictví k movité věci může smlouvu vypovědět i nabyvatel. Vždy pamatujte, že podle rozhodnutí Nejvyššího soudu změnou v osobě pronajímatele nedochází ke změně dosavadních ujednání o nájemném a úhradách za plnění poskytovaná s užíváním bytu, včetně ujednání o místu plnění.

Modelový příklad č.2
Majitel domu vás písemně upozorňuje, že neplatíte včas „nájemné“ a jednostranně stále zvyšuje zálohy na služby. Ohání se zdražováním energie a plynu, a vám je jasné, že vás chce pouze „vystrnadit“.

Jaký paragraf mluví pro vás
§ 671-675
Pamatujte, že nájemné je jen tou částí měsíční platby, kterou pronajímateli platíte za užívání bytu, domu, pokoje, pozemku apod. Druhou položkou jsou zálohy na služby – obě položky musí být ve smlouvě jasně rozděleny, pronajímatel nemá právo „tak nějak“ platit služby za vás. Je povinen vám na konci zúčtovacího období (na konci roku) předat položkový přehled jednotlivých plateb za váš byt (kolik jste utratili za teplo, za vodu, výtah, odvoz odpadu) a přeplatek vám vrátit.

O vyúčtování ročních záloh za bydlení se dočtete více zde.

Modelový příklad č.3
Majitel domu chce na svých nájemcích maximálně ušetřit – odpojí jim přívod vody, studna se ukáže jako nefunkční, stěny vlhnou, byt je v místech, v nichž je hluk či kvalita ovzduší neúnosná.Jaký paragraf mluví pro vás
§ 679
(1) Nájemce je oprávněn odstoupit od smlouvy kdykoliv, byla-li pronajatá věc předána ve stavu nezpůsobilém ke smluvenému nebo obvyklému užívání, anebo stane-li se později – aniž nájemce poruší svoji povinnost – nezpůsobilou ke smluvenému nebo obvyklému užívání, stane-li se neupotřebitelnou anebo bude-li mu odňata taková část věci, že by tím byl zmařen účel smlouvy.
(2) Jsou-li místnosti, které byly pronajaty k obývání nebo k tomu, aby se v nich zdržovali lidé, zdraví závadné, má nájemce toto právo i tehdy, věděl-li o tom při uzavření smlouvy. Práva odstoupit od smlouvy se nelze předem vzdát.

Modelový příklad č.4
Pronajímatel se chce „jistit“ tak, že vám zvedne částku nájemného, kterou chce mít „dopředu“ k dispozici. Ačkoliv jste se původně dohodli na tom, že pronajímateli dáte jeden či dva nájmy dopředu, nyní chce zálohu ve výši pětinásobku nájmu. Hájí se tím, že má špatné zkušenosti, a že má právo se takto pojistit.

Jaký paragraf mluví pro vás
§ 686a
Pronajímatel je sice oprávněn po vás požadovat složení peněžních prostředků k zajištění nájemného a úhrady za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu a k úhradě jiných svých závazků v souvislosti s nájmem (pokud byste se např. zdráhali s platbou nájemného), tento požadavek ale není bez limitu, neboť výše složených peněžních prostředků nesmí přesáhnout trojnásobek měsíčního nájemného a zálohy na úhradu za plnění poskytovaná v souvislosti s užíváním bytu.

A kdy si koledujete o výpověď vy?
Jeden z nejčastějších důvodů výpovědi je, že si do bytu někoho nastěhujete (druha, kamaráda). Ten byt užívá (např. zde přespává častěji než 15krát za měsíc), ale vy jste ho v zákonné lhůtě 15 dnů písemně nenahlásili pronajímateli. Rychle následuje písemná výtka a možné vystěhování.

Jaká jsou další práva a povinnosti nájemníků si přečtěte zde.

Kam dál?
Právo doživotního užívání
Právní pomoc zdarma
Pusťte se do velkých změn!

Nájemní a podnájemní vztahy upravuje Občanský zákoník – část osmá (Závazkové právo) – Hlava sedmá (Nájemní smlouva). Hledejte např. na http://portal.gov.cz.

Pokusil se vás někdy majitel bytu případně domu vystrnadit? Jak jste se bránili? Diskutujte s ostatními čtenáři a podělte se o své zkušenosti.
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.