velikost písma: A +/ A/ A -

Rozvázání pracovního poměru z důvodu zdravotní způsobilosti

Autor: Kateřina Sixtová | komentářů: 0

Z uvedeného soudního sporu je zřejmé, že ne každé lékařské vyjádření může být podle svého obsahu řádným posudkem a důvodem pro skončení pracovního poměru výpovědí.

Žalobce (zaměstnanec) se domáhal proti žalovanému (zaměstnavateli) určení, že rozvázání pracovního poměru výpovědí z pracovního poměru danou žalovaným žalobci je neplatné. Důvody neplatnosti spatřoval žalobce v tom, že – vycházeje z obsahu udělené výpovědi – důvod v ní žalovaným uvedený, tj. pozbytí žalobce podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně – lékařské péče dlouhodobé způsobilosti konat dále dosavadní práci, podle zákoníku práce nenastal. Listina, o kterou žalovaný udělenou výpověď opírá, není totiž lékařským posudkem, který by obsahoval náležitosti zákonem požadované, když lékařka, která ho vydala, není ošetřujícím lékařem žalobce a žádný jiný posudek neexistuje.

Žalovaný, který navrhoval zamítnutí žaloby, měl zato, že žalobci byla udělena výpověď důvodně, neboť lékařský posudek a jeho doplnění byly relevantními podklady pro ukončení pracovního poměru zaměstnavatelem.

Jak vyplynulo z pracovní smlouvy žalobce, byl u žalovaného zaměstnán od roku 2002 při druhu sjednané práce „správce“, s místem výkonu práce v Praze, pracovní poměr byl na dobu neurčitou.

Popis pracovní činnosti žalobce dokládá, že šlo o domovnické práce včetně odborných řemeslných prací, údržbářské práce, zahradnické, zednické a zámečnické práce, běžná údržba zahrady, úklid chodníků v bezprostředním okolí objektu po celý rok, úklid prostor, úprava a výměna písku v pískovištích, drobné opravy zahradního nábytku, drobné pochůzky potřebné k zajištění bezchybného chodu oddělení podle pokynů vrchní sestry a další úkoly v rámci sjednaného druhu práce.

Z lékařského posudku, vydaného v roce 2008 Všeobecnou fakultní nemocnicí v Praze, klinikou nemocí z povolání, soud zjistil, že žalobce byl uznán zdravotně způsobilým k výkonu práce správce jeslí s limitujícími podmínkami zdravotní způsobilosti, mezi něž patří vlastní tempo práce bez fyzického přetěžování.

Žalovaný následně VFN Kliniku nemocí z povolání požádal o posouzení zdravotní způsobilosti k práci v případě žalobce s odkazem na jeho popis práce.

Z listiny označené jako „Posouzení pracoviště žalobce – stanovisko lékaře závodní preventivní péče“, vyhotovené lékařkou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, Klinika nemocí z povolání vyplývá, že pokud nelze z pracovní náplně žalobce jako správce objektu vyjmout manipulaci s nadměrnými břemeny a práce fyzicky namáhavé (např. úklid chodníku, sekání trávy ve svahu, práce ve výškách), je žalobce pro práci správce objektu a zahradníka zdravotně nezpůsobilý.

Z výpovědi z pracovního poměru vyplynulo, že žalobce ji řádně převzal a výpověď mu byla udělena podle ust. § 52 písm. e) zákoníku práce vzhledem k tomu, že podle lékařského posudku, vydaného zařízením pracovně lékařské péče, pozbyl dlouhodobě způsobilosti konat dosavadní práci. Pracovní poměr měl skončit dnem 31. 8. 2008. V dalším odůvodnění této listiny se mimo jiné praví: „Podle posudku jste schopen práce vlastním tempem, bez fyzického přetěžování. V dalším posudku se konstatuje, že podmínky zdravotní způsobilosti, uvedené v lékařském posudku, nemohou být zcela dodrženy. Některé práce jsou pro vás přímo nevhodné, např. práce ve výškách při prořezávce stromů, či čištění okapů, nebo fyzicky namáhavé práce při úklidu chodníku, zejména v zimě, nebo sekání svažitého pozemku zahrady. Další nevhodnou prací jsou stěhovací práce při připravované rekonstrukci zařízení, manipulace s nadměrnými břemeny. Dále se zde konstatuje, že nelze vždy dodržet podmínku vlastního tempa práce vzhledem k tomu, že pracovní tempo je dáno provozem objektu. Závěr posudku je, že pokud nelze z pracovní náplně správce objektu vyjmout výše uvedené práce, jste pro práci správce jeslí a zahradníka zdravotně nezpůsobilý.“

Samostatným dopisem sdělil žalobce včas žalovanému, že trvá na dalším zaměstnávání a výpověď považuje za neplatnou.

Po provedeném dokazování dospěl soud k závěru, že návrh žalobce je důvodný. K tomu ho vedly následující skutkové a právní závěry: Zákoník práce předpokládá, že výpovědní důvod uvedený v ust. § 52 písm. e) je rovněž spojen se zdravotními důvody. V tomto případě dochází k tomu, že zaměstnanec pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu, podle lékařského posudku vydaného zařízením pracovně lékařské péče dlouhodobě způsobilost konat dosavadní práci. Tuto posléze uvedenou okolnost musí posudek stanovit zcela. Dokazování v daném případě postavilo najisto, že v případě žalobce byl řádně vydaným lékařským posudkem o pracovní způsobilosti posudek, který splňuje všechny právní náležitosti lékařského. O tento posudek však žalovaný udělenou výpověď opírat nemůže, neboť žalobce v něm byl shledán k práci správce objektu výslovně zdravotně způsobilým.

Žalovaný se však v předmětné výpovědi a rovněž v řízení před soudem dovolává ještě další listiny, nadepsané jako „Posouzení pracoviště žalobce – stanovisko lékaře závodní preventivní péče“, kterou v předmětné výpovědi označuje za s výslovným poukazem na závěr posudku, že pokud nelze z pracovní náplně správce objektu vyjmout výše uvedené práce, je žalobce pro práci správce objektu a zahradníka zdravotně nezpůsobilý. Kromě toho, že ani tato sporná listina ve svém závěru jednoznačně nestanoví, že zaměstnanec (žalobce) pozbyl vzhledem ke svému zdravotnímu stavu dlouhodobě způsobilost konat dále dosavadní práci (tento stav navozuje závěr listiny pouze podmíněně), pak předně nutno konstatovat, že tato sporná listina není v žádném případě lékařským posudkem, neboť neobsahuje zákonem a prováděcí vyhláškou stanovené náležitosti. Mezi ně patří především poučení o možnosti podat návrh na přezkoumání posudku, které sporná listina zcela – včetně dalších náležitostí podle uvedené vyhl. – postrádá.

Za této situace soud došel k závěru, že žalovaný zaměstnavatel v řízení neprokázal, že by předmětná výpověď z pracovního poměru byla opírána o existenci řádného a platného lékařského posudku. Výpověď je proto neplatná a žalobce se důvodně domáhá vyslovení její neplatnosti. Soud proto svým rozsudkem žalobě zcela vyhověl a úspěšnému žalobci přiznal i náklady řízení.

Kam dál?
Za jakých podmínek můžete dostat výpověď
Právní pomoc zdarma
Braňte se věkové diskriminaci!
Zneužívání postižených zaměstnanců vyřeší novela zákona
 
 

Diskuze

Možnost přidání příspěvku k článku mají jen registrovaní uživatelé. Registrovat se můžete ZDE. Pokud jste již registrovaný(á) uživatel(ka), nezapomeňte se prosím přihlásit.